Privacy and Cookie Policy

PRIVACYVERKLARING ID WEBSHOP BV

In deze privacyverklaring laat ID Webshop BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64651193, hierna te noemen ID Webshop, u weten welke gegevens zij verzamelt als u de website www.idwebshop.nl (“de Website”) gebruikt, waarom zij deze gegevens verzamelt en verwerkt en hoe zij hiermee uw gebruikerservaring verbetert.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website en de diensten ID Webshop. Door gebruik te maken van de Website geeft u aan het privacybeleid van ID Webshop te accepteren. ID Webshop raadt u aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen. U dient zich ervan bewust te zijn dat ID Webshop niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van websites, bronnen en/of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan de Website verbonden of gekoppeld zijn. ID Webshop garandeert niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. ID Webshop raadt u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

ID Webshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens

Door gebruik te maken van de Website en diensten van ID Webshop verkrijgt ID Webshop bepaalde gegevens over u. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indrect naar u te herleiden zijn. ID Webshop bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ID Webshop worden verstrekt om te verwerken, zoals bij het doen van een bestelling, of die worden gegenereerd aan de hand van uw gebruik van de Website, onder andere via cookies. Ook wanneer u zich aanmeldt voor een van de andere diensten van ID Webshop wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken.

ID Webshop kan bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens verwerken: uw NAW gegevens, geboortedatum en e-mailadres, gegevens die betrekking hebben op het apparaat waarmee u de Website bezoekt (zoals een IP-adres), communicatievoorkeuren en informatie over uw surfgedrag verkregen via cookies.

ID Webshop gebruikt de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor zij de gegevens van u ter beschikking gesteld heeft gekregen, om de met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren en ter behartiging van haar gerechtvaardigde belangen (zoals onderzoek van haar producten en diensten, IT-beheer en –beveiliging).

ID Webshop bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt.

Gebruik van de webshop en diensten

Bij het gebruik van de webwinkel verkrijgt ID Webshop bepaalde gegevens over u. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. ID Webshop bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, bijvoorbeeld bij het afrekenen van uw bestelling. Ook wanneer u zich aanmeldt voor een van de andere diensten van ID Webshop wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ID Webshop of die van een derde partij.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ID Webshop of die van een derde partij.

Communicatie en contactformulier

Wanneer u het contactformulier gebruikt of een e-mail of andere berichten naar ID Webshop verzendt, is het mogelijk dat ID Webshop die berichten bewaart. Soms wordt u gevraagd naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ID Webshop of die van een derde partij.

Daarnaast kan ID Webshop de persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten of diensten van ID Webshop die voor u interessant zouden kunnen zijn. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u contact opnemen met ID Webshop via onderstaande contactgegevens.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Tevens optimaliseert ID Webshop hiermee de werking van de Website.

ID Webshop probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

ID Webshop verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat zij haar diensten hierop kan afstemmen.

De Website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en de Website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ID Webshop of die van een derde partij. ID Webshop gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden en rechtsgrond van de gegevensverwerking

De grondslag op basis waarvan ID Webshop uw persoonsgegevens verwerkt, is het kunnen uitvoeren van uw verzoek om een bestelling te plaatsen of andere diensten van ID Webshop geleverd te krijgen. Daarnaast verwerkt ID Webshop persoonsgegevens ter behartiging van haar gerechtvaardigd belang. Dit stelt haar immers in staat u betere content te bieden. ID Webshop neemt hierbij uiteraard ook uw belang in acht. ID Webshop verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk en doet dit alleen voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij ID Webshop van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij ID Webshop op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

ID Webshop kan derden inschakelen om namens haar persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder verantwoordelijkheid van ID Webshop en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. ID Webshop zal met deze derden verwerkersovereenkomsten sluiten. U kunt daarbij denken aan een hosting provider en leveranciers van online tools.

ID Webshop is niet voornemens persoonsgegevens door te geven buiten de E.U.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de Website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de Website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

U hebt ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken;
  • Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen;
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, het recht deze toestemming in te trekken;
  • Het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ID Webshop. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voor vragen over het privacybeleid van ID Webshop of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ID Webshop opnemen via info@idwebshop.nl. Om misbruik te voorkomen kan ID Webshop u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ID Webshop opnemen. ID Webshop verwijst u naar onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op de Website en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

ID Webshop controleert regelmatig of zij aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van ID Webshop, kunt u contact met ID Webshop opnemen:

ID Webshop BV

Deltageul 11

3251 NG Stellendam

0187 – 497158

info@idwebshop.nl

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© - ID Webshops BV