1. Algemene bepalingen

Art. 1.1: Definities        

Art. 1.2: Aanbieding en toepasselijkheid    

Art. 1.3: Totstandkoming

Art. 1.4: Prijs

Art. 1.5: Leveringstermijnen

Art. 1.6: Facturering en betaling

Art. 1.7: Eigendom, eigendomsvoorbehoud en overdracht van rechten

Art. 1.8: Risico

Art. 1.9: Aansprakelijkheid en garantie

Art. 1.10: Intellectuele eigendom

Art. 1.11: Overmacht

Art. 1.12: Medewerking door Cliënt

Art. 1.13: Vertrouwelijke informatie

Art. 1.14: Ontbinding

Art. 1.15: Toepasselijk recht

Art. 1.16: Geschillen

 1. Verkoop van Apparatuur en/of andere zaken

Art. 2.1: Aflevering

Art. 2.2: Proefopstelling

Art. 2.3: Installatie en Implementatie

Art. 2.4: Retourzendingen

Art. 2.5: Garantie

Art. 2.6: Zaken van toeleveranciers ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV  

Art. 2.7 Leveringen van voorbedrukte kaarten

Art  2.8  Personaliseren

 1. Aanvullende bepalingen voor Dienstverlening

Art. 3.1: Uitvoering

Art. 3.2: Wijziging en meerwerk

Art. 3.3: Opleidingen, instructie en trainingen

 1. Onderhoudsvoorwaarden

Art. 4.1: Onderhoudsvormen

Art. 4.2: Werkzaamheden

Art. 4.3: Facturering onderhoudsovereenkomsten

Art. 4.4: Tussentijdse beëindiging

Art. 4.5: Algemene uitsluitingen

Art. 4.6: Onderhoudstarief

 1. Voorwaarden Service en Supportovereenkomst

Art. 5.1: Looptijd Service & Support overeenkomst (S&S)

Art. 5.2: Opbouw onderhoudstarief S&S overeenkomst

Art. 5.3: Service vormen

Art. 5.4: Niet inbegrepen bij een S&S overeenkomst

Art. 5.5  Uitsluitingen

 1. Algemene Bepalingen

1.1   Definities

* Accessoires: stackers, hoppers, encoders en/of andere zaken die aan, op of in kaartprinters kunnen worden gemonteerd.

* Afdruk verbruiksmaterialen: kaartmateriaal en afdrukfilms.

* Apparatuur: Door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV OF ID WEBSHOPS BVop grond van deze voorwaarden te leveren of te verhuren kaartprinters en onderdelen daarvan; in voorkomend geval bedoelde computer en/of telecommunicatieapparatuur, de daarbij behorende onderdelen, randapparaten, een en ander in de ruimste zin van het woord;

* IDWebshops.nl: handelsnaam van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV;

* Checklist: de vragenlijst betreffende de inventarisatie voor het koppelen van zaken;

* Cliënt: de relatie met wie ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV OF ID WEBSHOPS BV op grond van deze voorwaarden een overeenkomst aangaat;

* Diensten: Werkzaamheden en/of activiteiten welke vóór, tijdens of na totstandkoming van de Overeenkomst door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV of door derden waarvan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zich bedient worden verricht;

* ID SYSTEMEN NEDERLAND BV, of ID WEBSHOPS BV, de partij met wie Cliënt een overeenkomst aangaat;

* Installatie: het conform de Overeenkomst gebruik gereed opstellen van de Apparatuur

* Implementatie: het toevoegen van Programmatuur aan de Apparatuur en/of koppelen van de Apparatuur aan andere systemen; het laten samenwerken van programmatuur van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV met apparatuur of toepassingen van derden;

* Leaseovereenkomst: een overeenkomst waarbij de financiering is ondergebracht bij een partij waarvan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zich in het kader van lease bedient;

* Licentie: het verleende gebruiksrecht op de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV geleverde software;

* Opties: bij de apparatuur behorende hoppers, stackers en/of encoders;

* Overeenkomst: de Overeenkomst tussen ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en Cliënt, waarop deze Algemene voorwaarden en van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden van toepassing zijn;

* Partijen: Cliënt en ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV te samen;

* Programmatuur: softwareapplicaties en nieuwe versie;

* S&S Overeenkomst: Service & Support Overeenkomst;

* Thermal head: in de kaartprinter geplaatst deel van de kaartprinter dat middels de afdrukfilm de afdruk realiseert. Dit deel van de kaartprinter wordt niet aangemerkt als onderdeel maar als verbruiksmateriaal;

* Verbruiksmaterialen: verbruikbaar materiaal, zoals kaartmateriaal, afdrukfilms, cleaningkits, draag- en opbergmiddelen en thermal heads e.d.;

* Werkuren: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van erkende feestdagen.

* Zaak: het onderwerp van de Overeenkomst in de vorm van Programmatuur, Apparatuur en andere goederen, in alle vormen, waaronder gemodificeerd en verwerkt met andere zaken;

* Consument: U bent een consument als u handelt voor doeleinden die buiten uw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

1.2 Aanbieding en toepasselijkheid

1.2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV aan Cliënt ongeacht de contractvorm goederen en diensten van welke aard ook levert, onderhoud verricht en programmatuur ontwikkelt, levert en onderhoudt, ook indien een zaak niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is omschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zijn bevestigd.

1.2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV  , voor de uitvoering waarvan derden dienen  te worden betrokken.

1.2.3 Alle aanbiedingen en andere uitingen van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zijn niet als bindend bedoeld en zijn dus vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Alle aanbiedingen vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de aanbieding, tenzij in de aanbieding anders is vermeld. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2.4 Heeft Cliënt in een eerdere Overeenkomst tussen Partijen de voorwaarden van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV geaccepteerd dan gelden deze tot nadere berichtgeving ook voor alle nadien tot stand te brengen rechtsbetrekkingen.

1.2.5 In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn niet bindend, tenzij door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van Cliënt om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven maten en gegevens. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV behoudt zich de mogelijkheid van geringe maatverschillen of ondergeschikte wijzigingen in constructie, onderdelen of functionaliteit voor.

1.2.6 Indien Partijen een Overeenkomst tot stand willen brengen op basis van lease is ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV gerechtigd de lease onder te brengen bij een derde waarvan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zich in dit kader bedient. Lease komt tot stand door middel van een door de leasemaatschappij aangeboden en door de Cliënt geaccepteerde leaseovereenkomst. Indien een lease-aanvraag wordt afgewezen, dient Cliënt voor een andere financiering zorg te dragen. Het al dan niet tot stand komen van een leaseovereenkomst heeft geen invloed op de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV met de Cliënt gesloten Overeenkomst, tenzij voordien uitdrukkelijk schriftelijk tussen ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en Cliënt anders is overeengekomen.

1.2.7 Het  ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV personeel is alleen gehouden de aanwijzingen van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV op te volgen.

1.2.8 Alle voor ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen.

1.2.9 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is bevoegd al haar rechten uit de Overeenkomst, waaronder het eigendomsrecht, aan derden over te dragen zonder dat hierdoor de dienstverlening van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV aan cliënt wordt gewijzigd.

1.3 Totstandkoming

1.3.1 Een Overeenkomst komt tot stand nadat Cliënt ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV binnen de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV gestelde termijn schriftelijk, via een internet bestelformulier, telefonisch of mondeling heeft medegedeeld het aanbod van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zonder voorbehoud te aanvaarden dan wel bij feitelijke uitvoering. De aanvaarding geldt als onherroepelijk, behalve in het geval ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV binnen bekwame tijd na ontvangst van de mededeling van Cliënt aan Cliënt mededeelt haar aanbod te herroepen.

1.3.2 Cliënt kan zonder schriftelijke toestemming van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV geen rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst aan derden overdragen.

1.3.3 Indien de aanvaarding door Cliënt afwijkt van het aanbod van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   , vervalt het aanbod van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   . Cliënt zal de afwijkingen schriftelijk aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV kenbaar maken.

1.3.4 Indien Cliënt na aanvaarding van het aanbod van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV een order annuleert, is ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV bevoegd naar keuze schadevergoeding dan wel volledige nakoming van (het geannuleerde gedeelte van) de Overeenkomst te vorderen of de gemaakte kosten in rekening te brengen.

1.3.5 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is bij de nakoming van de Overeenkomst slechts gehouden aan de door haar daarin met betrekking tot de te leveren Zaak gestelde feiten, zij het dat afwijkingen toelaatbaar zijn, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde en/of aan de functionaliteit.

1.3.6 Een opzegging van een Overeenkomst door Partijen geschiedt door middel van een aangetekende brief.

1.4 Prijs

1.4.1 Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien dit door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn, tenzij anders vermeld.

1.4.2 Tenzij anders aangegeven, zijn eventuele installatie-, implementatie- en/of instructiekosten en andere in verband met de levering te maken kosten niet in de prijs inbegrepen.

1.4.3 Tenzij anders is overeengekomen zijn de kosten voor onderhoud en reparatie, zoals voorrij-, transport- en verzendkosten, het arbeidsloon en/of werkzaamheden, onderdelen, Afdruk verbruiksmaterialen, Verbruiksmaterialen, Accessoires voor rekening van Cliënt. Indien tevens sprake is van in deze voorwaarden onder hoofdstuk 4 bedoelde Diensten zijn de kosten eveneens voor rekening van Cliënt. De kosten worden berekend volgens de dan geldende tarieven.

1.4.4 Wijzigingen in arbeidslonen of in overige kostprijs bepalende factoren, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan twaalf maanden na het aangaan van de Overeenkomst voordoen, zullen door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV mogen worden doorberekend. Ook in geval van verlenging van de onderhoudsovereenkomst waarin sprake is van door Cliënt periodiek te betalen bedragen, geldt dat ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

1.4.5 Is er sprake van huur door middel van een Leaseovereenkomst dan wordt de exacte leaseprijs vastgesteld door de Leasemaatschappij.

1.4.6 Indien de waarde van een order geplaatst bij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV of ID Webshops BV minder bedraagt dan € 150,-, kan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV  orderbehandelingskosten in rekening brengen.

1.4.7 Bij een order geplaatst bij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV en ID WEBSHOPS BV wordt een bedrag van € 7,50 orderbehandelingskosten in rekening gebracht voor leveringen binnen Nederland, voor leveringen in Europa geldt een bedrag van € 12,50 ongeacht de hoogte van de opdracht.

1.4.8 In geval met Cliënt is overeengekomen dat onder rembours zal worden geleverd, kan Cliënt de levering niet weigeren.

1.4.9 Wanneer Cliënt een beroep op dienstverlening door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV op locatie geldt een bedrag van € 90,00 ter dekking van de kosten van voorrijden.

Indien de te bezoeken locatie niet in Nederland is heeft ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV het recht om de kosten voor voorrijden te berekenen aan de hand van de gemaakte kilometers voor de heen- en terugrit vermeerderd met de kosten voor arbeidsloon gerekend over de reisduur.

1.4.91      ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV behoudt zich het recht voor om de kosten van voorrijden te vermeerderen met een opslag voor brandstof.

1.5 Leveringstermijnen

1.5.1 Alle door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV genoemde en/of overeengekomen (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV bekend waren. Zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn, zullen ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

1.5.2 In het geval ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV niet uit voorraad kan leveren, is zij gerechtigd de Overeenkomst in deelleveringen uit te voeren. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zal de ontbrekende Zaak zo spoedig mogelijk nadien leveren.

1.5.3 Cliënt is verplicht de Zaak af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Cliënt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Cliënt. Cliënt zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

1.6 Facturering en betaling

1.6.1 Alle facturen van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV of ID Webshops BV worden door Cliënt binnen een termijn van vijftien dagen na factuurdatum betaald, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Bezwaren tegen een factuur worden binnen vijftien dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV  medegedeeld. Indien het bezwaar na deze periode wordt ingediend, rust de bewijslast op Cliënt wanneer de Zaak daaromtrent geen uitsluitsel (meer) geeft.

1.6.2 Alle leveringen van IDWEBSHOP BV worden gedaan onder vooruitbetaling. Door de directie van ID WEBSHOP BV kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Indien levering op rekening wordt toegestaan geldt hierop een betalingstermijn van maximaal 7 werkdagen na dagtekening tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bezwaren tegen een factuur worden binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk aan IDWEBSHOP BV  medegedeeld. Indien het bezwaar na deze periode wordt ingediend, rust de bewijslast op Cliënt wanneer de Zaak daaromtrent geen uitsluitsel (meer) geeft.

1.6.3 Vanaf de vervaldag, zijnde de zestiende dag na de factuurdatum  bij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV c.q. 8 dagen bij ID WEBSHOP BV is Cliënt van rechtswege in verzuim indien betaling uitblijft, en is Cliënt over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Cliënt nalatig blijft de vordering te voldoen, kan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV de vordering uit handen geven, in welk geval Cliënt tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag, met een minimum van 250 Euro (tweehonderdvijftig Euro). Indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

1.6.4 Cliënt is niet bevoegd zich eenzijdig op verrekening te beroepen ten aanzien van door Cliënt verschuldigde bedragen, die voortvloeien uit deze Overeenkomst. Indien Cliënt zijn betalingsverplichting opschort, kan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV van Cliënt verlangen dat deze zekerheid stelt voor de door hem verschuldigde bedragen, onder andere middels het vestigen van een pandrecht ten gunste van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   .

1.6.5 Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Cliënt de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

1.7 Eigendom, eigendomsvoorbehoud en overdracht van rechten

1.7.1 Een aan Cliënt afgeleverde Zaak blijft eigendom van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en eventueel te verlenen of over te dragen rechten blijven aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV voorbehouden, totdat Cliënt alle navolgende verplichtingen uit alle met ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   gesloten Overeenkomsten is nagekomen, zijnde: de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde Zaak zelf en de ten behoeven van Cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden; eventuele vorderingen wegens niet nakomen door Cliënt van (een) Overeenkomst (en).

1.7.2 Het is Cliënt niet toegestaan om een Zaak, aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV in eigendom toebehorend, tot meerdere zekerheid aan derden over te dragen, aard en nagelvast te doen worden, te verpanden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV kan van Cliënt verlangen dat deze haar op eerste verzoek doet blijken van een schriftelijke mededeling als hier bedoeld aan bedoelde derde, alsmede van de bevestiging van de ontvangst van deze mededeling door de derde.

1.7.3 Op de afgeleverde Zaak die door betaling in eigendom van Cliënt is overgegaan en zich nog in handen van Cliënt bevindt, behoudt ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   zich hierbij en reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   uit welken hoofde dan ook tegen Cliënt mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   geleverde Zaak, welke door Cliënt is bewerkt of verwerkt, waardoor ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

1.7.4 Indien Cliënt zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees dat hij zulks niet zal doen, is ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   gerechtigd de afgeleverde Zaak, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij Cliënt of derden die de Zaak voor Cliënt houden weg te halen of weg te doen halen. Cliënt is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde.

1.7.5 Indien derden enige rechten op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaak willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.

1.7.6 Cliënt verplicht zich op eerste verzoek van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV  : alle aanspraken van Cliënt of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaak te verpanden aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; de vorderingen die Cliënt verkrijgt jegens zijn afnemer bij het door verkopen van de onder eigendomsvoorbehoud door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   geleverde Zaak te verpanden aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaak te merken als het eigendom van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV  ; op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de Zaak wil treffen en welke Cliënt niet onredelijke in de normale uitoefening van zijn bedrijf belemmeren.

1.8 Risico

1.8.1 Het risico van verlies of beschadiging van de Zaak gaat over op Cliënt bij aflevering van de Zaak op het afleveradres, ongeacht het feit, of het eigendom van de Zaak op dat moment bij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV berust.

1.8.2 In het geval Cliënt de Zaak weigert in ontvangst te nemen, gaat het risico over ten tijde van het bij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV bekend zijn van de weigering.

1.9 Aansprakelijkheid en garantie

1.9.1 Voor toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de Overeenkomst aanvaardt ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV slechts een beperkte aansprakelijkheid, te weten voor: geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens beschadiging van de Zaak, voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door schuld te wijten aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV of aan personen voor wie ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden en wel tot een bedrag van ten hoogste € 2.500.000,‑ per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen met een maximum van €  5.000.000,- per jaar. In ieder geval is elke aansprakelijkheid van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   beperkt tot de netto factuurwaarde.

1.9.2 Aansprakelijkheid van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV onverwijld, deugdelijk en gedetailleerd schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en wanneer ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten.

1.9.3 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is niet aansprakelijk, noch is er sprake van een garantie- of onderhoudsverplichting:

 1. a) in geval van schade of slijtage;
 2. b) indien de Zaak door Cliënt of derden ondeugdelijk en onoordeelkundig wordt gebruikt. Onder ondeugdelijk en onoordeelkundig gebruik wordt verstaan het zich niet houden aan installatie- en gebruiksvoorschriften;
 3. c) wanneer de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV afgeleverde Zaak door derden of werknemers van Cliënt wordt geïnstalleerd of gewijzigd;
 4. d) wanneer Cliënt afdruk verbruiksmaterialen gebruikt anders dan die van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV , verwerkt (al dan niet in combinatie met een andere Zaak) of bewerkt;
 5. e) wanneer Cliënt materialen gebruikt die ongeschikt zijn in de Zaak;
 6. f) wanneer dit is veroorzaakt door onderhoud of herstelwerkzaamheden gedaan door derden;
 7. g) wanneer de Zaak meer gebruikt dan normaal is bij gebruik een gelijkwaardig product in gelijkwaardige omstandigheden;
 8. h) indien Cliënt enige verplichting uit de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden hieronder begrepen, niet nakomt;
 9. i) wanneer zich een gebrek of onvolkomenheid in de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV geleverde Programmatuur voordoet, waarvoor de Programmatuurleverancier aansprakelijkheid accepteert dan wel heeft uitgesloten in de Licentiebepalingen;
 10. j) vanwege incompatibiliteit met andere door Cliënt te gebruiken apparatuur en Programmatuur;
 11. k) wanneer zich storingen in de werking van de Zaak voordoen;
 12. l) wanneer schade wordt veroorzaakt door een buiten de Zaak gelegen oorzaak waaronder doch niet uitsluitend inbraak, diefstal brand-, blikseminslag en waterschade van onderdelen, overmatige stofvorming en dergelijke;
 13. m) bij derden, wanneer Cliënt jegens derden zonder voorafgaande toestemming van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV enige schadeplichtigheid heeft erkend vóórdat tussen ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en Cliënt hierover volledige overeenstemming bestaat en ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV dit schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd;
 14. n) wanneer dit is ontstaan door overmacht;

1.9.4 De aansprakelijkheid van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn bij Cliënt of bij een relatie van de cliënt, is uitgesloten.

1.9.5 Cliënt vrijwaart ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV tegen elke rechtsvordering van derden betreffende auteursrechtelijke aansprakelijkheid, indien het gebruik van de Zaak door Cliënt een werk oplevert, welke in strijd is met het auteursrecht.

1.9.6 Cliënt vrijwaart ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV tegen elke rechtsvordering van derden wegens schending van wet en betreffende auteursrechtelijke aansprakelijkheid vanwege het gebruik of de verwerking van gegevens, Apparatuur of Programmatuur, welke Cliënt ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV daarvoor ter beschikking heeft gesteld ter uitvoering van de Overeenkomst.

1.9.7 Kosten voor werkzaamheden, welke naar het oordeel van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV niet onder garantie, onderhoud of de aansprakelijkheid van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV vallen, zijn voor rekening van Cliënt.

1.9.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van de (rechts‑)personen, waarvan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zich in de rechtsverhouding jegens Cliënt bedient.

1.9.9 Bij leveringen van een Zaak  zijn de garantievoorwaarden zoals bepaald door de fabrikant van het betreffende product  van toepassing.

1.9.10 Op de in een kaartprinter geplaatste thermal head is een afwijkende garantieregeling van toepassing tenzij anders bepaald door de betreffende fabrikant. Bij noodzakelijke vervanging van de thermal head is Cliënt in eerste instantie verantwoordelijk voor de kosten hieraan verbonden. Indien voor de te vervangen thermal head een beroep kan worden gedaan op de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant dan vrijwaart dit Cliënt niet van het betalen van de kosten gerelateerd aan de kosten van de vervanging. Indien een garantieaanvraag wordt toegewezen zal e.e.a. op administratieve wijze met Cliënt worden verrekend.

1.10 Intellectuele eigendom

1.10.1 De intellectuele eigendomsrechten - waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten, welke ten aanzien van een Zaak kunnen worden uitgeoefend, berusten bij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en/of haar leveranciers en worden nimmer overgedragen aan Cliënt.

1.10.2 Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken, waaronder Programmatuur en andere materialen, deel uitmaken van de voorwaarden en dat deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV of diens Licentiegevers bevatten. Cliënt verbindt zich deze zaken geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de Zaak behoeven te gebruiken. Cliënt zal deze geheimhouding ook opleggen aan alle personen werkzaam in de organisatie van de Cliënt die de Zaak behoeven te gebruiken.

1.10.3 Cliënt zal nimmer enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, identificatie‑aanduidingen zoals type‑, release‑, serienummers en andere rechten van intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van de zaken verwijderen of wijzigen.

1.10.4 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zelf ontwikkelde Apparatuur, Programmatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV onverwijld schriftelijk informeert over de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van schikkingen, geheel aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV overlaat. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de Zaak heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat in een door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zelf ontwikkelde Zaak inbreuk wordt gemaakt op een aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   , te zijner keuze, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Cliënt het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere Zaak ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV in verband met schending van rechten van intellectuele eigendom is uitgesloten, waaronder begrepen inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Zaak in samenhang met niet door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV geleverde of verstrekte zaken en/of programmatuur of wegens gebruik op een andere wijze dan waarvoor de Zaak zijn bestemd.

1.10.5 Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV van Zaken, Programmatuur met het doel van gebruik of bewerking. Cliënt zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

1.11 Overmacht

1.11.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Een Partij komt een opschorting recht toe, ten tijde van diens verhindering als gevolg van overmacht.

1.11.2 Onder overmacht aan de zijde van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV wordt verstaan elke omstandigheid waarmee ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden, ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door Cliënt kan worden verlangd, daaronder mede te verstaan niet tijdig door of namens Cliënt verstrekte inlichtingen of enige andere tekortkoming van Cliënt. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   .

1.11.3 Indien door overmacht de uitvoering van de Overeenkomst meer dan twee maanden wordt vertraagd, treden ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en Cliënt in overleg. Na een overmacht periode van drie maanden zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen jegens elkaar of derden tot schadevergoeding kunnen worden gehouden.

1.12 Medewerking door Cliënt

1.12.1 Op Cliënt rust met betrekking tot de te leveren zaak een eigen onderzoek plicht en informatieplicht, noodzakelijk voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. Cliënt dient bij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV vooraf aan te geven, welke specifieke eisen en functionaliteit Cliënt stelt aan de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV te leveren Zaak. Indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV hierom vraagt, is Cliënt verplicht vóór de aanvaarding van het aanbod een zorgvuldig en volledig ingevulde Checklist aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV te verstrekken. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is niet aansprakelijk voor compatibiliteitsproblemen van de Zaak met andere niet door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV verstrekte (digitale) zaken. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet Overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.12.2 Cliënt verricht voor eigen rekening en risico de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV opgegeven werkzaamheden.

1.12.3 Op verzoek van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zal tijdig een deskundig medewerker van Cliënt of derde voor rekening van Cliënt voor ondersteuning aanwezig zijn. Uitsluitend voor diens verantwoordelijkheid zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV werkzaamheden binnen de automatiseringsomgeving van Cliënt uitvoeren. Indien deze niet op het afgesproken moment beschikbaar is behoud ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zich het recht voor de kosten voor wachttijden en voorrijden aan Cliënt te factureren.

1.12.4 Ingeval medewerkers van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV op locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, zorg dragen. Cliënt zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

1.13 Vertrouwelijke informatie

1.13.1 Elk der Partijen staat er voor in dat gedurende en na het einde van de Overeenkomst alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid, redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden of indien deze betrekking heeft op de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV gebruikte ontwerp-, fabricage- en/of constructiemethoden.

1.14 Ontbinding

1.14.1 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

1.14.2 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, indien Cliënt surséance van betaling aanvraagt, diens faillissement wordt aangevraagd of failliet wordt verklaard, overlijdt dan wel diens onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van fusie of splitsing van ondernemingen, alsook wanneer beslag wordt gelegd op door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV geleverde zaak of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Cliënt of wanneer Cliënt anderszins niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen jegens ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV na te komen. Cliënt en diens nabestaanden of rechtsopvolgers verplichten zich ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV onverwijld in kennis te stellen indien het bepaalde zich voordoet. Tevens is ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV gerechtigd de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden door omstandigheden in de onderneming van de Cliënt, waardoor het risico van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV verandert. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

1.14.3 In de gevallen als bedoeld in 1.14.1 en 1.14.2 heeft ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV naar keuze de bevoegdheid de Overeenkomst niet te ontbinden, doch de nakoming daarvan op te schorten. In de gevallen waarin ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV de Overeenkomst buiten rechte ontbindt, worden de door Cliënt verschuldigde bedragen dadelijk opeisbaar.

1.14.4 Indien Cliënt op het moment van ontbinding van de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 1.14.1, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

1.14.5 Indien Cliënt handelt als privé persoon, voor eigen rekening en zonder een uiteindelijk zakelijk oogmerk dan is het binnen de Nederlandse gedefinieerde consumentenrecht van toepassing. Ontbinding kan in dat geval plaatsvinden door bij voorkeur een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring. Indien Cliënt daartoe onmachtig is kan ook een mondelinge verklaring worden afgegeven.

1.14.6 Indien het consumentenrecht van toepassing is kan Cliënt ontbinding van de overeenkomst aanvragen binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf het moment van levering.

1.14.7 Bij toepassing van het consumentenrecht kan Cliënt een aankoop ontbinden tijdens de periode dat nog geen levering heeft plaatsgevonden.

1.14.8 Cliënt kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht wanneer sprake is van de volgende producten;  op verzoek geproduceerde producten, computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken of de verpakking is geopend.

1.14.9  Wanneer cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht conform het gestelde in het consumentenrecht is deze herroeping kosteloos. Indien sprake is van vooruitbetaling zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV binnen 14 dagen gerekend vanaf het moment van herroeping zorgdragen voor terugbetaling, tenzij er een levering heeft plaats gevonden. In dat geval geldt dat de terugbetaling zal worden uitgevoerd uiterlijk binnen 14 dagen gerekend vanaf het moment van retour ontvangst van het geleverde.

1.15 Toepasselijk recht

1.15.1 De Overeenkomsten tussen ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en Cliënt geldende rechtsbetrekking zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.16 Geschillen

1.16.1 Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of van daarop voortbouwende Overeenkomsten, zullen Partijen trachten in eerste instantie in onderling overleg op te lossen.

1.16.2 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld in onderling overleg op te lossen, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

1.16.3 Wanneer ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV in een of meer gevallen afziet van de naleving van enige bepaling in de van toepassing zijnde voorwaarden en in de Overeenkomst, dan wel enig daaruit voortvloeiend recht niet uitoefent, kan dit door Cliënt nimmer worden uitgelegd als afstand of beperking van zodanige bepaling of van enig recht voor de toekomst.

1.16.4 Indien Cliënt enig recht uit de Overeenkomst of uit deze voorwaarden wenst uit te oefenen, zal hij dit binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen twaalf maanden, na een kennelijk voornemen doen.

 1. Verkoop van Apparatuur en/of andere zaken

De bepalingen in dit hoofdstuk "Verkoop van Apparatuur en/of andere zaken" zijn, naast de Algemene Bepalingen (hoofdstuk 1) van toepassing indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV Apparatuur en voor zover van toepassing Opties, Accessoires, Verbruiksmaterialen, Programmatuur, Licenties en onderdelen aan Cliënt verkoopt. Apparatuur en andere zaken zullen in dit hoofdstuk kortweg worden aangeduid als: “de Zaak”

2.1 Aflevering

2.1.1 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV levert de Zaak op het overeengekomen adres in Nederland. Ingeval Cliënt de Zaak weigert in ontvangst te nemen, wordt ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV geacht te hebben voldaan aan de levering van de Zaak en gaat het risico over ten tijde van het bij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV bekend zijn van de weigering. In dat geval zijn de kosten van het retourneren, de opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van Cliënt. Ingeval van weigering zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV niet eerder gehouden zijn de Zaak af te leveren, dan nadat Cliënt de overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip van de als gevolg van de weigering door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV gemaakte kosten

2.1.2 Indien Cliënt de Zaak niet in ontvangst heeft genomen, kan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV daartoe een redelijke termijn stellen. Verloopt deze termijn zonder dat Cliënt de Zaak in ontvangst heeft genomen, dan is ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV bevoegd de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden en de Zaak aan anderen te verkopen.

2.1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt Cliënt voor eigen rekening en risico op het afleveradres zorg voor de benodigde faciliteiten voor toegang en verticaal transport. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV draagt alleen zorg voor horizontaal vervoer.

2.1.4 Cliënt dient de geleverde Zaak zelf te onderzoeken. Klachten over een onjuiste uitvoering van de Overeenkomst of over de geleverde Zaak dienen binnen tien dagen na de aflevering van de Zaak aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV te worden bericht. Na het verstrijken van deze termijn wordt Cliënt geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Klachten over de verpakking of de uitwendige staat van de Zaak dienen bij ontvangst door Cliënt op een door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV afgegeven afleveringsdocument te worden vermeld, bij gebreke waarvan Cliënt geacht wordt de Zaak compleet en onbeschadigd te hebben ontvangen en de geleverde Zaak te hebben goedgekeurd.

2.1.5 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zal de zaken verpakken volgens de bij hem gebruikelijke maatstaven. Indien Cliënt een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.

2.2 Proefopstelling

2.2.1 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV gehouden zijn tot een proefopstelling met betrekking tot de zaken waarvoor Cliënt belangstelling heeft. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV mag aan een proefopstelling (financiële) voorwaarden verbinden. Een proefopstelling betreft het tijdelijk ter beschikking stellen van de Zaak in een standaarduitvoering, in een door Cliënt ter beschikking te stellen ruimte, alvorens Cliënt definitief besluit de betreffende Zaak wel of niet tegen de overeengekomen prijzen af te nemen. Cliënt is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van zaken die onderdeel uitmaken van een proefopstelling.

2.3 Installatie en Implementatie

2.3.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV de Zaak installeren en implementeren of laten installeren of implementeren. Acceptatie van de Zaak zal gelden op de datum van aflevering dan wel, indien een door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   uit te voeren installatie en/of implementatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum waarop de Installatie- en/of Implementatie gereed is.

2.3.2 Cliënt zal voor aflevering van de Zaak voor eigen rekening en risico een passende Installatie- of Implementatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals licht en (kracht)stroom, bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. Cliënt is verantwoordelijk voor de beoordeling van de geschiktheid van het gebouw of de locatie waarin de Zaak wordt geïnstalleerd of geïmplementeerd. Cliënt draagt er tevens zorg voor dat noodzakelijke werkzaamheden die niet deel uitmaken van de Overeenkomst tussen ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en Cliënt, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk en dergelijke soortgelijke werkzaamheden, juist en tijdig zijn uitgevoerd. Cliënt zal een goed afgesloten en uitsluitend voor ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV toegankelijke ruimte ter beschikking stellen voor de opslag van aangevoerde, maar nog niet geïnstalleerde of geïmplementeerde zaken en voor gereedschappen van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   .

2.3.3 Cliënt zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV voor de uitvoering van de Installatie- en/of Implementatiewerkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van Installatie of Implementatie, gedurende de normale Werkuren van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   . Indien Cliënt Installatie-  en/of Implementatiewerkzaamheden buiten de normale Werkuren van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV wil laten plaatsvinden, berekent ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV een gebruikelijk gehanteerde toeslag.

2.3.4 Indien de Installatie- of Implementatiewerkzaamheden zijn gebaseerd op vooraf aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV ter beschikking gestelde tekeningen, garandeert Cliënt dat de opgegeven maten en gegevens door hem zijn gecontroleerd en dat deze juist en volledig zijn. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV kan verlangen dat Cliënt de tekening voor akkoord ondertekent.

2.4 Retourzending

2.4.1 Cliënt is alleen gerechtigd geleverde Zaak aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV te retourneren na voorafgaande schriftelijke overeenstemming met ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV over de reden van retournering. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV van de door Cliënt opgegeven reden voor retourzending. De Zaak dient door Cliënt in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Cliënt totdat deze door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zijn gecrediteerd.

2.5 Garantie

2.5.1 De garantietermijn op nieuwe apparatuur is conform de door de producent afgegeven duur van de fabrieksgarantie en vangt aan op de datum van levering. De garantie op gebruikte apparatuur bedraagt maximaal drie maanden en dient schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht op garantie vervalt door het verstrijken van de garantietermijn.

2.5.2 Een door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV ter beschikking gestelde Zaak die, anders dan als gevolg van voor rekening van Cliënt komende oorzaken, gebrekkig blijkt te zijn, zal gedurende de garantietermijn ter vrije keuze van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV worden hersteld of vervangen. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV wordt eigenaar van de vervangen Zaak of onderdelen. Wanneer een door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV geleverde dienst gebrekkig blijkt te zijn, zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV de betreffende dienst alsnog kosteloos uitvoeren. De door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV te maken onderzoek-, voorrij-, en verzendkosten komen ten laste van Cliënt.

2.5.3 De garantieverplichting is niet van toepassing indien zich feiten voordoen zoals vermeld in art. 1.9.3 van de Algemene Bepalingen.

2.5.4 De in 2.5.1 bedoelde garantie vervalt geheel indien de Cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen jegens ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV voldoet of indien Cliënt de Zaak zelf of door een derde laat verplaatsen, onderhouden, repareren of herstellen.

2.5.5 Werkzaamheden en kosten van herstel die niet onder de garantie vallen worden door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV in rekening gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

2.6 Zaken van toeleveranciers

2.6.1 Indien en voor zover ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zaken van derden aan Cliënt levert, zullen, mits dit door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV schriftelijk aan Cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die zaken de voorwaarden van die derden tevens van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zal deze voorwaarden kosteloos toezenden. Cliënt aanvaardt met het aangaan van de Overeenkomst de bedoelde voorwaarden van derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en Cliënt om welke reden dan ook buiten toepassing geacht worden te zijn, geldt het bepaalde in de van toepassing zijnde ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV voorwaarden.

2.7 Leveranties van voorbedrukte kaarten.

2.7   Onderstaande bepaling zijn van toepassing op leveranties van voorbedrukte kaarten en andere in opdracht van Cliënt voorbedrukte materialen.

2.7.1 Bij bestellingen van voorbedrukte kaarten geldt het bestelde aantal als richtlijn. Op de bestelde hoeveelheid kan een meer c.q. minder tolerantie van toepassing zijn van maximaal 10%. Indien er sprake is van een meer productie is Cliënt gehouden deze meer productie af te nemen en zullen de kosten hiervan naar rato worden doorbelast. Indien er sprake is van een minderproductie zal het uiteindelijk te factureren bedrag naar rato worden aangepast. Verder kan Cliënt, in geval van minderlevering, geen aanspraak maken op het resterende deel.

2.7.2 Na acceptatie van de opdracht tot levering ontvangt Cliënt een weergave van de bestelde lay-out op papier of als PDF-bestand als proofing. Deze weergave geldt als controlemiddel of hetgeen geproduceerd gaat worden overeenkomstig is met het bestelde. Door ondertekening van het betreffende formulier verbindt Cliënt zich onvoorwaardelijk aan afname van te produceren hoeveelheid met de getoonde lay-out.

2.7.3 Indien Cliënt bronmateriaal aanlevert op basis waarvan de productie zal worden uitgevoerd is Cliënt zelf verantwoordelijk voor de reproductie van de juiste kleuren, indeling, lettertypen etc. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleur- en/of andere lay-out afwijkingen na ondertekening van de proofing bij de uiteindelijke productie.

2.7.4 Indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV het bronmateriaal op basis waarvan de productie zal worden uitgevoerd ontwikkeld zal op het moment van gereed van het betreffende ontwerp een acceptatie overeenkomst worden opgesteld. Met ondertekening van de acceptatie overeenkomst zal productie plaatsvinden onder het gestelde in 2.7.3.

2.7.5 Indien een lay-out door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is ontwikkeld blijft het eigendoms- c.q. gebruiksrecht bij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het is Cliënt niet toegestaan met behulp van de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV ontwikkelde lay-out productie door derden te laten uitvoeren.

2.7.6 Indien de overeenkomst tot levering van voorbedrukte kaarten na ondertekening van de proofing doch voorafgaand aan de daadwerkelijke productie wordt ingetrokken bedragen de intrekkingskosten 25% van de waarde van het overeengekomen order bedrag.

2.7.7 Indien Cliënt zelf materiaal aanlevert ten behoeve van het na-bedrukken van het betreffende materiaal kan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging of niet functioneren van het betreffende materiaal als gevolg van het proces van na-bedrukking. Het risico op eventueel verlies of beschadiging tijdens de productie van de na-bedrukking blijft bij Cliënt.

2.7.8 De aansprakelijkheid van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2.8 Personalisatie    

2.8.1 Onder Personalisatie wordt verstaan het door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV voorzien van unieke gegevens op blanco of voorbedrukt kaartmateriaal in opdracht van Cliënt waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die van Cliënt zijn ontvangen.

2.8.2 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van gegevens zoals deze van Cliënt zijn ontvangen.

2.8.3 Indien na levering van de personalisatie opdracht blijkt dat de personalisatie gegevens als gevolg van onjuistheden in de gegevens van Cliënt zijn ontstaan zijn de kosten voor een her-productie voor Cliënt.

2.8.4 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zal zich inspannen de vertrouwelijkheid van gegevens van Cliënt te waarborgen.

2.8.5 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van gegevens tijdens het transport van Cliënt naar ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV naar Cliënt.

2.8.6 ID  SYSTEMEN NEDERLAND BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld door schade welke ontstaan is door het gebruik van onjuiste gegevens welke door Cliënt beschikbaar zijn gesteld.

2.8.7 Aanpassingen door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV van gegevens welke worden uitgevoerd op verzoek van Cliënt, blijven voor verantwoordelijkheid van Cliënt.

2.8.8 Wanneer bij personalisatie opdrachten gebruik wordt gemaakt van materiaal wat door Cliënt is aangeleverd aan  ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de aangeleverde materialen dan wel voor het niet functioneren na personaliseren.

2.8.9 Indien personalisatie dient worden aangebracht op door Cliënt aangeboden materiaal ligt het risico van beschadiging van de apparatuur van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV bij Cliënt. Indien beschadiging van de thermal head optreedt tijdens de personalisatieopdracht is Cliënt gehouden de kosten van vervanging van de thermal head aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV te voldoen.

2.8.10 Bij personalisatie kaartmateriaal kan een uitval ontstaan van 1 – 5% wat voor risico van Cliënt is.

2.8.11 Voor personalisatie zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV het door Cliënt aangeleverde kaartmateriaal beoordelen op onder andere stof, vuil, krassen, etc. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV behoudt zich het recht voor om het door Cliënt aangeleverde kaartmateriaal niet voor productie in behandeling te nemen.

2.8.12 De aansprakelijkheid van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

 1. Aanvullende bepalingen voor Dienstverlening.

De in deze voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen in hoofdstuk 1, de bepalingen inzake Verkoop van apparatuur en/of andere zaken, van toepassing indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV Diensten verleent. Deze bepalingen laten de opgenomen en van toepassing verklaarde bepalingen omtrent specifieke diensten zoals Onderhoud, vermeld in de hoofdstukken 4, 4.1 en 4.2 onverlet.

3.1 Uitvoering

3.1.1. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zal zich naar beste kunnen inspannen de Dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat de Dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.1.2. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienstverlening wijzigen of aanvullen.

3.2 Wijziging en meerwerk

3.2.1 Indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV op verzoek of met instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   . ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor eerst een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Cliënt aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van de aanvang en/of van de voltooiing van de Dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   , kunnen worden beïnvloed. Van meerwerk is eveneens sprake indien een (systeem)analyse of een ontwerp wordt uitgebreid of gewijzigd.

3.2.2 Meerwerk is nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

3.2.3 Voor zover voor de Dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV Cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3.3 Opleiding, instructie en training

3.3.1 Voor zover de Dienstverlening van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV bestaat uit het verzorgen van een opleiding, instructie of training, kan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV steeds voor aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen, tenzij deze kosten voor opleiding, instructie of training zijn verdisconteerd in het aanbod als bedoeld in art. 1.3.1 van de Algemene bepalingen.

3.3.2 Indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV met Cliënt een opleiding, instructie of training voorbereidt en plant en naar oordeel van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV hiertoe aanleiding is, is ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV gerechtigd de opleiding, instructie of training te combineren met één of meer andere opleidingen, instructies of trainingen en/of afdelingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

 1. Onderhoudsvoorwaarden

De in deze voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen in hoofdstuk 1, de bepalingen inzake Verkoop van apparatuur en/of andere zaken in hoofdstuk 2 en Aanvullende bepalingen voor Dienstverlening, in hoofdstuk 3 van toepassing indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV  onderhoud verleent.

4.1 Onderhoudsvormen

4.1.1 Onder onderhoud wordt uitsluitend verstaan: werkzaamheden aan de door Cliënt opgegeven en door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV  geleverde Apparatuur op de volgende wijze:

 1. a) preventief onderhoud: de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV of ter voorkoming van de storingen noodzakelijk geachte inspectie en het afstellen van de apparatuur;
 2. b) correctief onderhoud: het herstellen van storingen en het vervangen van onderdelen;
 3. c) modificatie: het aanbrengen van de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV noodzakelijk geachte betrouwbaarheids- en/of performanceverbeteringen uitsluitend in de vorm van het installeren van nieuwe versies van de standaardprogrammatuur of van mechanische- of elektrische onderdelen;
 4. d) helpdesk ondersteuning: het geven van adviezen door middel van telecommunicatievoorzieningen om storingen op te heffen;
 5. e) stand-by service: beschikbaarheid van een service-engineer van maandag tot en met vrijdag buiten de kantooruren gedurende een nader overeen te komen periode tegen een nader overeen te komen tarief. Gedurende deze periode is een service-engineer telefonisch bereikbaar en indien nodig ter plaatse;

Het preventief en correctief onderhoud heeft uitsluitend betrekking op de mechanische en elektrische onderdelen van de Apparatuur en niet op Programmatuur en afdruk verbruiksmaterialen.

Onder storing wordt hier verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV  schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties van de Apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond.

Het onderhoud van Apparatuur omvat geen modificaties of verbeteringen aan de geleverde zaak.

4.1.2 Vervangen onderdelen zijn, ter keuze van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV, nieuw dan wel gebruikt, gereviseerd of gelijkwaardig aan de te vervangen onderdelen. Indien sprake is van ruil onderdelen dan kan Cliënt alleen van die regeling gebruik maken indien de uitgenomen onderdelen aan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV beschikbaar worden gesteld.

4.1.3 Onder onderhoud wordt niet verstaan: het installeren of verwijderen van Verbruiksmaterialen en het vervangen van Accessoires.

4.1.4 Indien Cliënt zonder overleg met ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zelf de zaak of onderdelen daarvan aansluit kan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV aansprakelijk worden gehouden voor het niet correct functioneren van de geleverde zaak.. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die uit het zelf aansluiten voortvloeien, zijn voor rekening van Cliënt.

4.1.5 Indien het naar het oordeel van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV voor het onderhoud van de Zaak nodig is dat de verbindingen van de Apparatuur met andere systemen of Apparatuur worden getest, zal Cliënt deze andere systemen of Apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV stellen.

4.2 Werkzaamheden

4.2.1 De werkzaamheden worden in de volgende vormen verleend:

* On‑site: werkzaamheden op de met Cliënt overeengekomen locatie na melding van Cliënt. Afwijkingen omtrent de locatie dienen tijdig bij ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV  bekend te worden gemaakt;

* Remote diagnostics: werkzaamheden middels telecommunicatieapparatuur. Cliënt zal de daartoe benodigde medewerking verlenen. ID SYSTEMEN NEDERLAND BV is niet verantwoordelijk voor transmissiefouten, indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV op het ontstaan ervan geen invloed had kunnen uitoefenen.

4.2.2 Van een storingsmelding is sprake nadat deze in het geautomatiseerde verwerkingssysteem van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV volledig is vastgelegd en Cliënt hiervan per email een bevestiging heeft ontvangen. Met ondertekening en retour zenden van deze bevestiging gaat Cliënt akkoord met het in de bevestiging gestelde en is de storingsmelding definitief.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt de responsetijd, onvoorziene omstandigheden uitgezonderd, tussen acht – en vierentwintig werkuren ingeval Cliënt een Service en Support overeenkomst heeft afgesloten. Indien er geen Service en Support overeenkomst is afgesloten zal de responsetijd worden ingevuld op basis van beschikbaarheid.  ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV bepaalt naar aard en gebruik van het product de frequentie en vorm van de werkzaamheden.

4.2.3 Werkzaamheden vinden alleen tijdens werkuren plaats. Indien de werkzaamheden zijn aangevangen en ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV deze buiten werkuren wenst voort te zetten, worden geen extra kosten in rekening gebracht. In het algemeen zullen de werkzaamheden niet langer dan één uur buiten werkuren worden voortgezet. Wanneer Cliënt hier niet mee akkoord gaat, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten, (waaronder onder meer voorrijkosten) afzonderlijk aan Cliënt in rekening gebracht.

4.2.4 Indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV op verzoek van Cliënt werkzaamheden buiten werkuren verricht, wordt door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV aan Cliënt het alsdan geldende uurtarief op werkdagen met 100% en tijdens de nacht, het weekend en/of op feestdagen met 200% toeslag in rekening gebracht, ook al heeft Cliënt voor die werkzaamheden een onderhoudsovereenkomst afgesloten.

4.2.5 Indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV om wat voor reden dan ook geen werkzaamheden kan verrichten op het door Cliënt aangegeven adres zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV de daarbij behorende voorrijkosten aan de Cliënt in rekening brengen.

4.2.6 Bij berekening van het arbeidsloon wordt een minimum tarief gehanteerd van een half uur.

4.2.7 Naast de kosten van voorrijden en arbeidsloon behoudt ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zich het recht voor om de factuur te verhogen met een brandstoftoeslag.

4.2.8 Door (elektronische) ondertekening van de service rapportage erkent Cliënt dat de werkzaamheden gereed zijn en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Door ondertekening van de service rapportage verbindt Cliënt zich tot betaling van alle op de service rapportage vermelde kosten.

4.3 Facturering onderhoudsovereenkomsten

4.3.1 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zal de bedragen die voortvloeien uit de met ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV afgesloten onderhoudsovereenkomsten conform de overeengekomen periode(n) factureren. 

4.4 Tussentijdse beëindiging

4.4.1 Tussentijdse beëindiging van een Service en Support overeenkomst is niet mogelijk.

4.5 Algemene uitsluitingen

4.5.1 Werkzaamheden wegens onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van apparatuur, daaronder mede te verstaan overschrijding van de door de fabrikant afgegeven limieten voor de betreffende Zaak, of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften, gebruik op een andere wijze dan het voorziene normaal gebruik of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in telecommunicatievoorzieningen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van Apparatuur, Programmatuur of materialen welke niet uitdrukkelijk onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de onderhoudsverplichtingen en onderhoudsovereenkomst van ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV en zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.

4.5.2 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV kan niet worden verplicht ondersteuning in welke zin dan ook te geven op programmatuur welke kosteloos bij de Zaak is meegeleverd tenzij dat nadrukkelijk is overeengekomen dat het gebruik hiervan bepalend is voor het functioneren van de Zaak.

4.6 Onderhoudstarief

4.6.1 In het geval geen S&S overeenkomst is gesloten, kunnen de onder 4.1.1 bedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd en wordt een onderhoudstarief berekend dat is samengesteld uit:

 1. a) het aantal gewerkte uren en/of aan Cliënt toe te rekenen wachttijd (naar boven afgerond op hele uren) met een minimum van een ½ uur;
 2. b) de te gebruiken onderdelen;
 3. c) een vergoeding voor voorrijkosten;
 4. d) kosten die niet onder de garantie vallen;
 5. e) een toeslag voor werkzaamheden buiten de kantooruren zoals bedoeld in art. 4.2.4;
 6. f) de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden en de kosten van het onderhoud buiten Nederland.

 

 1. Voorwaarden Service & Support overeenkomst

De in deze voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen in hoofdstuk 1, de bepalingen inzake Verkoop van apparatuur en/of andere zaken in hoofdstuk 2, van toepassing indien ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV Onderhoud verleent en Cliënt een Service & Support overeenkomst heeft afgesloten. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Onderhoudsvoorwaarden hoofdstuk 4.

 

5.1       Looptijd Service & Support overeenkomst (S&S)

5.1.1       De Service en Support overeenkomst (S&S) is een overeenkomst, welke een duur heeft van maximaal drie jaar voor nieuwe apparatuur of een duur van één jaar voor gebruik te apparatuur, tenzij anders is overeengekomen. De S&S overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij Cliënt of ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV voor het einde van de overeengekomen periode de overeenkomst schriftelijk beëindigt met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de betreffende periode.

5.1.2 Onder verwijzing naar art. 5.1.1 is ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV   gerechtigd de S&S overeenkomst na 36 maanden op elk moment eenzijdig op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

5.2.1 Opbouw onderhoudstarief S&S overeenkomst

5.2.2 In geval een S&S overeenkomst is afgesloten wordt een onderhoudstarief berekend: een bedrag, vooraf periodiek te betalen gedurende de contractperiode.

5.2.2.1 Inbegrepen bij een S&S overeenkomst

5.2.3 Indien een S&S overeenkomst is overeengekomen zijn de kosten als bedoeld in art. 5.3. inbegrepen.

5.2.4 Niet inbegrepen bij een S&S overeenkomst

5.2.5 Indien een S&S overeenkomst is overeengekomen zijn de kosten als bedoeld in art. 4.6.1d t/m 4.6.1g niet in het onderhoudstarief inbegrepen.

5.3 Contract vormen

5.3.1 ID basis pakket.

Het ID basis pakket omvat het 1x per jaar op afspraak laten uitvoeren van een onderhoudsinspectie op de geleverde kaartprinter.

Tijdens deze onderhoudsinspectie zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV het gehele loopwerk van de printer reinigen, indien noodzakelijk afstellen en wordt een algehele controle uitgevoerd.

Cliënt zal middels een service rapportage worden geïnformeerd over de technische staat van de kaartprinter en indien nodig zal advies worden gegeven met betrekking tot eventueel uit te voeren reparaties.

De levering van eventuele onderdelen, kosten voor arbeidsloon en voorrijden worden niet gedekt door het ID basis pakket.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar, de kosten worden éénmalig gefactureerd. De kosten van verbruiksmaterialen zijn niet opgenomen in deze overeenkomst.

5.3.2 ID extrapakket.

Het ID extra pakket omvat het 1x per jaar op afspraak laten uitvoeren van een onderhoudsinspectie op de geleverde kaartprinter.

Tijdens deze onderhoudsinspectie zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV het gehele loopwerk van de printer reinigen, indien noodzakelijk afstellen en wordt een algehele controle uitgevoerd.

Cliënt zal middels een service rapportage worden geïnformeerd over de technische staat van de kaartprinter en indien nodig zal advies worden gegeven met betrekking tot eventueel uit te voeren reparaties.

Naast het periodieke onderhoud omvat het ID extrapakket ook het uitvoeren van service werkzaamheden als gevolg van reguliere slijtage. Ingeval van een storing kan Cliënt deze telefonisch, per email of fax aanmelden waarna contact zal worden opgenomen met als doel de storing telefonisch op te lossen. Is dit niet mogelijk dan zal een afspraak worden gemaakt voor een servicebezoek.

Cliënt zal middels een service rapportage worden geïnformeerd over de technische staat van de kaartprinter en indien nodig zal advies worden gegeven met betrekking tot eventueel uit te voeren reparaties.

Binnen deze overeenkomst zijn de kosten voor 2 servicebezoeken niet zijnde periodiek onderhoud opgenomen. Indien Cliënt vaker een beroep doet dan worden de kosten voor het 3e en volgende service bezoek afzonderlijk per bezoek gefactureerd op basis van de op dat moment door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV gehanteerde tarieven voor voorrijden en arbeidsloon.

De levering van eventuele onderdelen en verbruiksmaterialen worden niet gedekt door het ID extra pakket.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar, de kosten worden jaarlijks vooraf gefactureerd.

5.3.3 ID Full Service pakket.

Het ID full service pakket omvat het 2x per jaar op afspraak laten uitvoeren van een onderhoudsinspectie op de geleverde kaartprinter.

Tijdens deze onderhoudsinspectie zal ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV het gehele loopwerk van de printer reinigen, indien noodzakelijk afstellen en wordt een algehele controle uitgevoerd.

Cliënt zal middels een service rapportage worden geïnformeerd over de technische staat van de kaartprinter en indien nodig zal advies worden gegeven met betrekking tot eventueel uit te voeren reparaties.

Naast het periodieke onderhoud omvat het ID full service ook het uitvoeren van service werkzaamheden als gevolg van reguliere slijtage. Ingeval van een storing kan Cliënt deze telefonisch, per email of fax aanmelden waarna contact zal worden opgenomen met als doel de storing telefonisch op te lossen. Is dit niet mogelijk dan zal een afspraak worden gemaakt voor een servicebezoek.

Cliënt zal middels een service rapportage worden geïnformeerd over de technische staat van de kaartprinter en indien nodig zal advies worden gegeven met betrekking tot eventueel uit te voeren reparaties.

Binnen deze overeenkomst zijn de kosten voor 3 servicebezoeken niet zijnde periodiek onderhoud opgenomen. Indien Cliënt vaker een beroep doet dan worden de kosten voor het 4e en volgende service bezoek afzonderlijk per bezoek gefactureerd op basis van de op dat moment door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV gehanteerde tarieven voor voorrijden en arbeidsloon.

De levering van eventuele onderdelen wordt gedekt door het ID full service pakket tijdens de looptijd van de overeenkomst.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar, de kosten worden jaarlijks vooraf gefactureerd.

5.3.4 Service op ad-hoc basis.

Indien Cliënt een beroep doet op service op ad-hoc basis en er geen service overeenkomst met ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is afgesloten wordt Cliënt na registratie van de storingsmelding een bevestiging hiervan per email toegezonden. Cliënt is gehouden deze te ondertekenen, na ontvangst door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV van de getekende bevestiging zal het servicebezoek worden uitgevoerd. Door ondertekening verplicht Cliënt zich tot het betalen van de vermelde kosten waarbij de exacte hoogte aan de hand van het door Cliënt ondertekende service rapport zal worden berekend.

5.3.5 Service op ad-hoc basis bij apparatuur geleverd via dealers.

Indien Cliënt een beroep doet op service op ad-hoc basis terwijl de kaartprinter is geleverd via een dealer of wederverkoper doch oorspronkelijk is geleverd door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV zijn de kosten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen voor rekening van Cliënt. Indien de zaak aangekocht is via een derde partij kan Cliënt ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV niet verplichten de kosten van servicewerkzaamheden te factureren aan derden.

5.4         Niet inbegrepen bij een S&S overeenkomst.

De levering van verbruiksmaterialen c.q. onderhoudsproducten is niet opgenomen in door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV af te sluiten S&S overeenkomsten.

5.4.1 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV kan niet worden verplicht service werkzaamheden uit te voeren buiten kantoortijden dan wel op erkende feestdagen.

5.4.2 Indien Cliënt gebruik maakt van service op ad-hoc basis is ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV vrij het moment van uitvoering van gevraagde service werkzaamheden zelf te bepalen.

5.5         Uitsluitingen.

5.5.1 ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV behoudt zich het recht voor door Cliënt gevraagde service werkzaamheden op te schorten, ongeacht of een S&S overeenkomst is afgesloten indien er sprake is van een debiteuren saldo ouder als 45 dagen en/of er sprake is van een dispuut met Cliënt omtrent de geleverde zaak.

5.5.2 Indien Cliënt zelf reparaties c.q. modificaties aan de geleverde zaak heeft uitgevoerd, de geleverde zaak anders heeft aangesloten of deze werkzaamheden door derden heeft laten uitvoeren behoudt ID SYSTEMENEN NEDERLAND BV zich het recht voor om af te wijken van de response verplichting en zijn de kosten van voorrijden, arbeidsloon en ingeval een full service overeenkomst te allen tijde voor rekening van Cliënt.

5.5.3 Indien Cliënt een beroep doet op ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV op apparatuur welke niet direct of indirect door ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV is geleverd kan Cliënt ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV niet verantwoordelijk houden voor de uitoefening van de fabrieksgarantie op het onderhavige apparaat.

5.5.4 Indien bij een kaartprinter software wordt meegeleverd kan Cliënt uitsluitend een beroep doen op ondersteuning wanneer hiervoor afzonderlijke S&S overeenkomst is afgesloten. Indien er voor de software geen specifieke s&s overeenkomst is afgesloten kan ID SYSTEMEN NEDERLAND BV OF ID WEBSHOPS BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor de implementatie en werking van dergelijke software binnen de automatiseringsomgeving van Cliënt.

 

Algemene Voorwaarden  ID SYSTEMEN NEDERLAND BV (Februari 2023)

 

 

 

 

1

 

 

© - ID Webshops BV